Dokument

Stanowisko Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce w drugą rocznicę pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę

 

W 2014 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła wojnę hybrydową z Ukrainą. Zbrojnie wtargnęła na Krym i Donbas rozpoczynając ich okupację oraz terror wobec jej obywateli.
Brak stanowczych działań ze strony instytucji i przywódców światowych – wobec pogwałcenia przez Rosję prawa międzynarodowego i podstawowych wartości świata
demokratycznego – doprowadził 24 lutego 2022 roku do podjęcia przez Rosję nowych działań zbrojnych w celu podboju Ukrainy.

Dwa lata temu, gdy rosyjska agresja na Ukrainę przeszła w nową fazę pogardy dla życia ludzkiego i prawa mieszkańców Ukrainy do swobodnego wyboru i rozwoju, spotkała się
ona ze stanowczym sprzeciwem państw i społeczeństw demokratycznych, w tym również Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Udzielane przez nie odtąd wsparcie polityczne, finansowe i militarne pozwoliło Ukrainie bronić swej suwerenności. Niestety nadsyłana pomoc okazała się niewystarczająca do tego, by naród ukraiński odparł agresora. Zwlekanie z decyzją o dostarczeniu walczącej Ukrainie potrzebnego i w niezbędnej liczbie uzbrojenia pozwoliło Rosji unicestwić tysiące istnień ludzkich w Ukrainie, zniszczyć setki miast i wsi ukraińskich, przekreślić szansę na normalne życie całe pokolenie Ukraińców i jednocześnie wzmocnić się i przejść do kontrofensywy. Kontynuowanie znanej już z przeszłości polityki appeasementu wobec agresora i zwlekanie z udzielaniem militarnej i finansowej pomocy walczącym w obronie wartości, przez stulecia zdobywane przez cywilizację zachodnią, prowadzą do upadku Ukrainy. Agresja zbrojna podjęta przeciwko niej w imię odbudowy imperium rosyjskiego, realizacji autorytarnych ambicji i eliminacji norm świata cywilizowanego nie zakończy się wraz z podbojem jednego kraju. Imperia zdobywając zbrojnie jedno terytorium nigdy na tym nie poprzestawały. Historia uczy, że opieszałość, ustępstwa, w tym terytorialne, wobec imperialistycznego agresora tylko zachęcają go do dalszej eskalacji i ekspansji wojennej.

Wzywamy przywódców i polityków w Europie i USA – w imię zachowania obowiązującego ładu międzynarodowego – do odrzucenia partykularnych interesów i udzielenia Ukrainie wszelkiej pomocy w szybkim odparciu agresji Rosji. W przeciwnym razie staniemy się świadkami śmierci i cierpienia kolejnych co najmniej tysięcy niewinnych ludzi, a być może bezpośrednimi ofiarami dalszej eskalacji i wybuchu wojny światowej.


Warszawa, 24 luty 2024 r. w imieniu UTHwP
Prof. dr hab. Roman Drozd