Zarząd Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

 

Przewodniczący Zarządu

 

drozd2Roman Drozd (ur. w 1963 r.), profesor nauk humanistycznych, historyk. Od lat związany z Akademia Pomorską w Słupsku. W 1994 r. uzyskał stopień doktora, a w 2002 doktora habilitowanego na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2016 r. Prezydent Polski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajdują się kwestie związane z: ukraińską mniejszością narodową, relacjami polsko-ukraińskimi, Kościołem greckokatolickim i polityką władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce po 1944 roku. Do tej pory opublikował jako autor, współautor i redaktor 18 książek, ponad 50 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 20 artykułów w czasopismach naukowych oraz wiele artykułów popularno-naukowych i prasowych. Ukazały się one w Polsce oraz na Słowacji, Ukrainie i USA. Wziął udział w ponad 40 konferencjach międzynarodowych w Polsce i za granicą oraz ponad 30 konferencjach ogólnopolskich. Do najważniejszych monografii należą: „Osadnictwo ludności ukraińskiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski po II wojnie światowej” (Warszawa 1997); „Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989” (Warszawa 2001); Związek Ukraińców w Polsce w dokumentach z lat 1990-2005, (Warszawa 2010); Ukraińcy w Polsce wobec swojej przeszłości (1947-2005) (Słupsk-Warszawa 2013); „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Związek Ukraińców w Polsce w polsko-ukraińskim dialogu historycznym. Dokumenty z lat 1990-2015 (Słupsk 2019).
W latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia, a w latach 2008 – 2016 pełnił funkcję Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku. Za działalność naukową i organizacyjną został odznaczony w 2006 r. przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2009 r. przez prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę Krzyżem Zasługi III Stopnia, a w 2018 r przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi.
W 2011 r. Krymski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Jałcie nadał mu tytuł profesora honorowego, a w 2018 Chersoński Uniwersytet Państwowy. W 2016 r. Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku nadał mu tytuł Doctora Honoris Causa. W tym też roku takim tytułem uhonorował go Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach. To samo uczynił Użhorodzki Uniwersytet Narodowy w Użhorodzie w 2017 r.

Wiceprzewodniczący Zarządu

rżProf. dr hab. Rościsław Żerelik (ur. w 1956 r.) - pierwszy przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce;  absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1980 r.). Po ukończeniu studiów pracował w Archiwum Państwowym we Wrocławiu (do 1986 r.). Doktorat w zakresie nauk humanistycznych dyscyplina historia uzyskał w 1984  r. (rozprawa "Dokumenty i kancelarie książąt głogowskich w latach 1250-1331" pod kierunkiem prof. Wacława Korty. Od jesieni 1986 r.  zatrudniony w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitację uzyskał w 1990 r. (na podstawie rozprawy: Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 r.) W 1994 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1999 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Na Uniwersytecie Wrocławskim pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Historycznego (1991-1994) i prodziekana do spraw dydaktycznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (1994-1999). W latach 1999-2002 pełnił funkcję prorektora do spraw studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2005-2020 był dyrektorem Instytutu Historycznego. Jest laureatem wielu nagród: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1986), kilku nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Odznaczony medalem "Za zasługi dla Archiwistyki" W 2010 władze Republiki Federalnej Niemiec przyznały mu Krzyż Zasługi Orderu Zasługi RFN.

Prof. dr hab. Bohdan Halczak (ur. 1959 r.) – jego rodzina wywodzi się z Łemkowszczyzny. Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, związany z Wydziałem Prawa i Administracji. Autor ponad 200 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce, na Ukrainie, Słowacji, w Czechach, USA i Kanadzie. Zajmuje się historią polityczną Europy Środkowo – Wschodniej i historią prawa.

W centrum jego zainteresowań naukowych znajduje się historia mniejszości ukraińskiej w Polsce i na Słowacji w XX wieku. Jest współredaktorem cyklu prac zbiorowych „Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa”. Wspólnie z Romanem Drozdem jest autorem popularnej książki „Dzieje Ukraińców w Polsce w latach 1921 – 1989”. Została ona wydana również na Ukrainie. Jest również autorem pracy „Dzieje Łemków od średniowiecza do współczesności”, będącą pierwszą syntezą historii Łemków zarówno na Łemkowszczyźnie jak i w rozrzuconej po świecie diasporze.

Sekretarz Zarządu

wysockiDr hab. prof. Uniwersytetu Roman Wysocki - historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia; profesor w Instytucie Historii Najnowszej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w dziejach najnowszych, w myśli politycznej (w szczególności ukraińskiej), ruchach narodowych i procesach narodotwórczych. 

(zdj. ze strony UMCS)

 

 

 

Skarbnik

humeckiDr Mariusz Humecki (ur. w 1969 r. w Lesznie). W latach 1989-1994 studiował na historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów brał aktywny udział w ruchu studenckich kół naukowych (Studenckie Koło Ukrainoznawcze). Praca magisterska „Łemkowszczyzna w latach 1939-1944 w świetle Krakivs'kich Visti”. W 2016 r. na Akademii Pomorskiej w Słupsku obronił rozprawę doktorską „Ludność ukraińska na Łemkowszczyźnie w latach 1939-1945”. W latach 1999-2006 pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu jako bibliotekarz. W okresie od 2006 do 2020 r. pracował na Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku bibliotekarza. Do 1.04.2020 r. pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej w Oddziale Wydawnictw Ciągłych (Czasopisma) na stanowisku kustosza. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

 

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa

Gościmy

Odwiedza nas 20  gości oraz 0 użytkowników.