tlo uth clear 460 napis50 sojusz polsko-ukraiński

tlo uth clear 460

Wydarzenie

IIІ Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne” (Przemyśl, Dom Ukraiński, 10-12  września 2021 r.)

  

DSC 8004 minW Przemyślu odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne”. Organizatorem konferencji było Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce. W skład komitetu organizacyjnego konferencji wchodzili: prof. dr hab. Roman Drozd – przewodniczący, dr hab. Bohdan Halczak – zastępca przewodniczącego, dr Witold Bobryk, dr Mariusz Humecki i Igor Horków – sekretarz. W skład komitetu naukowego weszli z kolei: prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący, dr hab. Jarosław Syrnyk – zastępca przewodniczącego, prof. dr hab. Rościsław Żerelik, prof. dr hab. Marek Melnyk, dr hab. Roman Wysocki, dr Grzegorz Kuprianowicz. Konferencja odbyła się we współpracy z Domem Ukraińskim w Przemyślu (Український «Народний дім» у Перемишлі). 

zdj. Nasze Słowo / Katarzyna Komar-Macyńska

Konferencja rozpoczęła się od uroczystości wręczenia medalu Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce "Storoż pamjati". Następnie obrady prowadzono w sekcjach. Zgłoszono ponad 50 referatów, z których większość została wygłoszona (część referentów nie przyjachała ze względów epidemiologicznych).  Pełny program obejmował następujące wystąpienia:

prof. dr hab. Volodymyr Serhijchuk (Uniwersytet Państwowy im. T. Szewczenki w Kijowie - Ukraina), Polacy w ukraińskich formacjach zbrojnych tworzonych w Turcji w połowie XIX w. [referat niewygłoszony]; 

prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie - Polska),  dr Olga Gajdaj (Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. P. Mohyły - Ukraina), Konsekwencje wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1768-1774 dla Prawobrzeżnej Ukrainy

prof. dr hab. Jarosław Moklak (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Polska), Początki Studium Ruthenorum. Przyczynek do dziejów szkolnictwa ukraińskiego w Galicji 1779-1787

dr hab. Olha Morozova (Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. P. Mohyły w Mikołajowie - Ukraina), Litewski ród książęcy Giedroyćów i jego linia mikołajowska

dr Rafał Dydycz (Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V-2 w Sarnakach- Polska), Szkolnictwo ukraińskie na terenie Chełmszczyzny i Południowego Podlasia w latach 1917 – 1919

prof. dr hab. Zbigniew Karpus (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Polska), Ukraińcy z Galicji Wschodniej - jeńcy wojenni i internowani cywile w obozach w Polsce w okresie listopad 1918 - styczeń 1921

dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku – Polska), Ukraina w okresie międzywojennym w zdjęciach polskiego wywiadu wojskowego

prof. dr hab. Volodymyr Komar (Podkarpacki Uniwersytet Państwowy im. W. Stefanyka - Ukraina), Polityka religijna państwa polskiego w Galicji w przededniu II wojny światowej [referat niewygłoszony]

dr hab. Tadeusz Sucharski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku - Polska), Codzienność ukraińsko-polska w tzw. Marchlewszczyźnie Radzieckiej (na podstawie protokołów silrad)

dr Witold Bobryk (Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy w Białymstoku - Polska), Akcja burzenia cerkwi prawosławnych w województwie lubelskim w 1938 r. w opinii dziekanów diecezji podlaskiej

dr Magdalena Gibiec (Uniwersytet Wrocławski/Oddział IPN we Wrocławiu - Polska), Polityka narodowościowa w praktyce lokalnej. Przykład plebiscytów szkolnych na terenie Galicji Wschodniej w latach 1930–1939

dr Marianna Movna (Lwowska Państwowa Biblioteka Naukowa im. W. Stefanyka - Ukraina), Seria wydawnicza Juliana Tarnowycza „Biblioteka Łemkow-szczyzny” (1936-1939)

dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Polska), Przemieszczenia ludności ukraińskiej w dystrykcie lubelskim
w latach 1939-1942 [referat niewygłoszony]

prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański – Polska), Marcowe zbrodnie w Smoligowie w 1944 r. (przyczynek do badań nad konfliktem polsko-ukraińskim na Lubelszczyźnie w czasie II wojny światowej) [referat niewygłoszony]

mgr Alina Bacic (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku - Polska), Powstanie, struktura organizacyjna i działalność sotni UPA „Udarnyk“–5, pod dowództwem Stepana Stebelskiego ps. „Chrin” w latach 1945-1947

dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski - Polska), Czy decyzja gen. Stefana Mossora o rozpoczęciu deportacji ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” w kwietniu 1947 r. była zgodna z prawem?

prof. dr hab. Sergey Adamovych (Podkarpacki Uniwersytet Państwowy im. W. Stefanyka w Iwano-Frankowsku – Ukraina), Proces osiedlania i zagospodarowania Ukraińców deportowanych
z Zakerzonia w okręgu iwano-frankowskim

dr Nataliia Petrova (Odeski Uniwersytet Państwowy im. I. Mecznykova – Ukraina), Ukraińscy przesiedleńcy z Polski w rejonie Odessy w latach 1944-1951. Niektóre aspekty adaptacji, obrzędowości i życia codziennego deportowanych Bojków

ks. bp dr Arkadiusz Trochanowski (Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego - Polska), Współpraca parafii greckokatolickiej w Wałczu z Muzeum Ziemi Wałeckiej

prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Słupsku - Polska), Konflikt pamięci. Wokół ukraińskich upamiętnień w dzisiejszej Polsce

dr Olena Kozakevych (Instytut Ludoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie – Ukraina), Muzeum „Łemkowszczyzna” w Sanoku: zbiory, dokumenty, materiały

dr Nataliia Mysak (Instytut Ukrainistyki im. I. Krypia- kewycza Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie – Ukraina), Lev Lepky (1888-1971) – żołnierz, poeta, muzyk, dziennikarz

dr hab. Arkadiusz Słabig, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku – Polska), Aktywizacja mniejszości ukraińskiej w Polsce na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia

mgr Alicja Hrehorowicz-Nowak (Politechnika Krakowska - Polska), Nowa Huta i  Zaporoże – socrealistyczne miasta wczoraj i dziś 

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz -Gaber (Politechnika Krakowska - Polska), Zmiany przestrzenne w strukturze zabudowy łemkowskiej w Łosiu

dr Tadeusz Wyszomirski, Zapomniane dziedzictwo. Ślady materialne i duchowe po Rusinach na południowym Podlasiu, na przykładzie miejscowości Wohyń i Bezwola

dr Tetiana Kutsyr (Instytut Ludoznawstwa Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie – Ukraina), Kateryna Matejko (1910-1995) – wybitna uczona ukraińska rodem z Łemkowszczyzny

dr hab. Ulana Movna (Instytut Ludoznawstwa Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie – Ukraina), Paradygmat światopoglądowy pszczelarstwa w regionie Nadsania. Wizja pszczoły, pszczelarza i jego rytualnego kalendarza (ukraińsko-polskie paralele etnograficzne)

prof. dr hab. Volodymyr Fisanov (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza – Ukraina), Nowa wizja przeszłości w dialogu ukraińsko-polskim: czy można porzucić przestarzałe stereotypy?

dr Władysław Strutyński (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza – Ukraina), Polska i Ukraina na przełomie XIX i XX w. Trudna droga do pojednania

prof. dr hab. Marek Melnyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Polska), Pojednanie polsko-ukraińskie: postulaty badawcze

prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Polska), Seminarium Historyczne „Polska-Ukraina: trudne pytania” – geneza, przebieg, rezultaty

prof. dr hab. Jurij Makar (Uniwersytet Narodowy im. J. Fed- kowycza w Czerniowcach – Ukraina), Sto lat temu i teraz. Wysiłki Federacji Rosyjskiej w celu zatrzy- mania Ukrainy w strefie swoich interesów geopolitycznych

dr hab. Svitlana Vovk (Ługański Uniwersytet Państwowy im. T. Szewczenki – Ukraina), Zbrojna przemoc na wschodzie Ukrainy jako wyzwanie dla ukraińskiej państowowści

dr Ludmyla Novoskolceva (Ługański Uniwersytet Państwowy im. T. Szewczenki – Ukraina), Rola organizacji międzynarodowych w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu międzynarodowego

dr Dawid Michalski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Polska), „Dobre usługi” przy zawieraniu Protokołu mińskiego o obustronnym zawieszeniu broni jako przykład pokojowego załatwiania sporu międzynarodowego

dr Hałyna Bodnar (Lwowski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki - Ukraina), „Za godne życie”. Opinie młodych ludzi w Ukrainie na temat Rewolucji Godności

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD (Katedra Historii Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – Słowacja), Fala ucieczek żydowskich z Galicji i Bukowiny w głąb monarchii austro-węgierskiej w latach 1914-1915

dr hab. Bohdan Levyk (Uniwersytet Państwowy „Politechnika Lwowska” - Ukraina), Szymon Wiesenthal – lwowski ślad

dr Maria Kachmar (Instytut Ludoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie – Ukraina), Relacje ukraińsko-żydowsko-niemieckie w okresie II wojny światowej w przekazach ludowych z zachodniej Ukrainy: ludowa wizja ludzkości

prof. dr hab. Jan Rychlik (Zakład Historii Wydziału Pedagogicznego Technicznego Uniwersytetu w Libercu; Zakład Historii Czech Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze – Czechy), Problem tożsamości narodowej Rusinów na Rusi Podkarpackiej

Vlastimil Ondrák (Uniwersytet Karola w Pradze - Czechy),  Losy żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii schwytanych na terytorium Czechosłowacji w 1947 r.

dr Witalij Makar (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza – Ukraina), Diaspora ukraińska w Kanadzie wobec suwerenności państwa ukraińskiego

dr Olga Gold (Odeski Uniwersytet Państwowy im. I. Mecznykova – Ukraina), Działalność misyjna amerykańskich Kościołów protestanckich
w Ukrainie – analiza filozoficzna

prof. dr hab. Jarosław Kiczuk (Rektor Izmailskiego Uniwersytetu Państwowego – Ukraina), Współpraca transgraniczna uniwersytetów w ramach Euroregionu „Niżny Dunaj”: realia i perspektywy

prof. dr hab. Oleksandr Dobrzhanskiy (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza – Ukraina), Ukraiński ruch narodowy na Bukowinie w drugiej połowie XIX w. – na początku XX w. Relacje z innymi ruchami narodowymi w regionie: konkurencja i współpraca

prof. dr hab. Mykola Michailuca (Odeski Państwowy Uniwersytet Morski – Ukraina), Ludność prawosławna południowej Besarabii w przededniu II wojny światowej – skład narodowościowy, problemy

prof. dr hab. Lilla Tsyganenko (Izmailski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny – Ukraina), Bułgarzy Przydunaja: od zaproszenia do deportacji

dr Ludmila Bulhakova (Instytut Ludoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie - Ukraina), Tradycyjne nazewnictwo w strefie etnicznego pogranicza ukra- ińsko-białoruskiego na Polesiu

Artur Izhevskyy (Instytut Ludoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie - Ukraina), Z Karpat do Paryża i z powrotem. Obraz Mychajło Moroza „Most na Sekwanie” (1928-1929)

W ramach konferencji odbyło się również spotkanie z dr hab. Jarosławem Syrnykiem, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, autorem monografii „Przemoc i chaos. Powiat sanocki i okolice w latach 1944-1947” oraz „Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim 1944-1947”. Spotkanie prowadził prof. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski).

Link do artykułu dotyczącego konferencji w tygodniku "Nasze Słowo" TUTAJ


Drukuj  

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.