Dokument

APEL do Społeczeństw i Przywódców Państw Unii Europejskiej, USA i Kanady!


24 marca upływa miesiąc od barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Ukraina z determinacją, wykazując się niezwykłymi umiejętnościami wojskowymi, odpiera wielokrotnie silniejszą militarnie agresję Rosji. W Ukrainie pod obstrzałami i bombami rosyjskich barbarzyńców giną setki dzieci, kobiet, osób starszych i niedołężnych. Giną ukraińscy żołnierze oraz kobiety i mężczyźni, którzy wstąpili do oddziałów Obrony Terytorialnej, walcząc z oddaniem i wiarą w prawo do własnego kraju. Putin ogarnięty żądzą całkowitego unicestwienia Ukrainy jako państwa, po nieudanej próbie zdobycia Ukrainy w ciągu 48 godzin, wydał rozkaz bombardowania dzielnic mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, szpitali, także szpitali położniczych. Symbolem rosyjskiej zawziętości stało się oblężenie Mariupola porównywane często do zbrodni wojennej na mieszkańcach Aleppo. Ludność cywilna traktowana jest jako zakładnicy. 400 tys. mieszkańców od prawie czterech tygodni jest pozbawiona wody, ogrzewania, gazu, leków i środków opatrunkowych. Wynegocjowane przez walczące strony „korytarze życia” z Mariupola, i innych miast, są ostrzeliwane przez rosyjskie wojsko. 3 mln. obywateli Ukrainy, głównie matek z dziećmi, zostały już zmuszone do opuszczenia swoich rodzinnego kraju, znajdując przytułek w krajach sąsiadujących z Ukrainą, w tym najliczniej w Polsce.

Dokument

APEL Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce do rektorów uczelni oraz kierowników instytucji naukowo-badawczych w Polsce  w sprawie zerwania współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi w Federacji Rosyjskiej i Republice Białoruś

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, które zrzesza naukowców z kilkunastu uniwersytetów przychyla się do stanowisk polskich ośrodków akademickich i naukowych, które już potępiły zbrodniczą wojnę Federacji Rosyjskiej przeciwko narodowi ukraińskiemu. W zamierzeniu Władimira Putina ma ona doprowadzić do likwidacji Ukrainy jako niepodległego państwa opartego na wartościach cywilizacji europejskiej oraz zniszczyć jedność Unii Europejskiej i NATO.  

Jednocześnie solidaryzujemy się z tymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi oraz naukowo-badawczymi, które wyrażając sprzeciw przeciwko brutalnemu pogwałceniu praw narodu ukraińskiego zawiesiły współpracę z uczelniami i ośrodkami badawczymi w Rosji.

Uważamy, że w obliczu zagłady, jaką niesie Ukrainie i jej sąsiadom tzw. russkij mir, wszystkie polskie szkoły wyższe oraz jednostki naukowe powinny w trybie natychmiastowym zerwać wszelką współpracę z partnerami w Rosji i krajami, które angażują się w wojnę po stronie Kremla.

Odezwa

WDZIĘCZNI POLAKOM !


My, obywatele polscy narodowości ukraińskiej, odczuwamy dziś wdzięczność i dumę z postawy naszych władz - Prezydenta, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz władz samorządowych w obliczu napaści Rosji putinowskiej na Ukrainę. Wsparcie, które Polska udziela Ukrainie, zwłaszcza uchodźcom ukraińskim, jest bezprecedensowe na tle działań podejmowanych przez wiele europejskich państw. Polska konsekwentnie wskazywała w ostatnich latach na zagrożenia wynikające z uruchomienia gazociągu Nord Stream-2, wspierała aspiracje Ukrainy w jej dążeniu do integracji ze wspólnotą europejską i północnoatlantycką. Polska nie tylko słowami, ale działaniami wsparła i wspiera Ukrainę także po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

Jesteśmy wdzięczni organizacjom pozarządowym i całemu społeczeństwu polskiemu, które pomaga uchodźcom z Ukrainy, otwiera przed nimi swoje domy, nadaje opiekę. Ma w tym też udział nasza niewielka wspólnota.

Sprawy organizacyjne

Walne Zebranie Członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

W dniu 19 lutego 2022 r. odbyło się w formie zdalnej Walne Zebranie Członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.  Wzięło w nim udział 15 osób. W programie spotkania znalazło się m.in.  sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2021 r., sprawozdanie finansowe oraz propozycje działalności na 2022 r. (w tym w związku z obchodami 75-Rocznicy Akcji "Wisła", a także projektem "Żywi w naszej pamięci"). W trakcie spotkania Przewodniczący Towarzystwa przedstawił stopień zaawansowania prac nad przygotowaniem dwóch konferencji dotyczących Akcji „Wisła”, które odbędą się w ramach działalności UHTwP, przy współpracy z innymi organizacjami. Omówiono również kwestie wewnątrzorganizacyjne.

Dokument

STANOWISKO
Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce
w sprawie wrogich działań Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

 

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce wyraża swój stanowczy protest wobec działań Rosji przeciwko Ukrainie. Nieuzasadnione nagromadzenie ponad 100 tysięcy wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą musi budzić uzasadniony niepokój i poczucie zagrożenia. Działania władz rosyjskich mogą doprowadzić do wybuchu krwawego konfliktu zbrojnego, który nie spowoduje odbudowy imperium rosyjskiego, a jedynie przyniesie śmierć dziesiątków tysięcy żołnierzy i ludności cywilnej. Doprowadzi także do destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie oraz na świecie. Historia uczy, że nie można odbudować imperium, które uległo rozpadowi, a próby jego odtworzenia zawsze kończyły się niepowodzeniem i nie przysparzały chwały przywódcom pragnącym ujarzmić inne narody.
Potępiamy także inne agresywne działania Federacji Rosyjskiej skierowane na destabilizację sytuacji w Ukrainie. Naród ukraiński chce żyć pokojowo z narodem rosyjskim, tak samo jak i z innymi narodami na zasadzie jak równy z równymi, jak wolny z wolnymi. Tym samym pragnie budować dobrosąsiedzkie relacje na wszystkich płaszczyznach, z poszanowaniem godności narodu, jego praw do wolności i suwerenności oraz integralności terytorialnej swojego państwa. Dlatego wzywamy władze Rosji do zakończenia trwającej już ponad osiem lat wojny z Ukrainą i zwolnienia okupowanych ziem ukraińskich.
Potępiamy przeinaczanie wydarzeń historycznych przez władze Federacji Rosyjskiej. Fałszowanie przeszłości szkodzi nie tylko współobywatelom i interesowi państwa, a w szczególności reżimowi, który to czyni. Jest kwestią czasu, aby prawda zwyciężyła, a kłamców spotkał zasłużony gniew ludu.
Dziękujemy wszystkim Państwom i Narodom, które czynnie wspierają Ukrainę i naród ukraiński w tych trudnych chwilach. Historia pokazała, że ustępstwa wobec agresora nie zapobiegają wojnie, a jedynie przyczyniają się do jej wybuchu.
Wyrażamy pełne poparcie dla naszych rodaków mieszkających w Ukrainie i poza jej granicami w walce o niepodległą, suwerenną i integralną terytorialnie Ukrainę.

Niech Żyje Ukraina!
Warszawa, 8 lutego 2022 r. Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

NOWA STRONA TEMATYCZNA

Strona: Żywi w naszej pamięci - już działa! LINK

zwnp

Akcja

Живі у наші пам'яті - Каліш / Żyją w naszej pamięci - Kalisz

Kalisz

Film informacyjny